Zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna protivýbuchových ochran je v rámci zkušebnické, výzkumné a zakázkové činnosti jedním z nejmodernějších center na světě. Tomu odpovídá i komplexnost vybavení, které je neustále doplňováno a modernizováno.

V rámci své hlavní činnosti se zkušebna zaměřuje především na problematiku chování pracho-vzduchových a plyno-vzduchových směsí ve spojitosti s účinky výbuchového děje na technologie a jejich části.

Zkušebna provádí výbuchové a funkční zkoušky ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice evropského parlamentu a rady 2014/34/EU (ATEX).

Katalog laboratoře

Katalog společnosti

Nabízené zkoušky protivýbuchových ochran
Testing and Training Center Ostrava-Radvanice

Nově vybudované zkušební centrum v Ostravě - Radvanicích je vybaveno tlakově odolnými zařízeními v objemech od 0,4 m3 až po 60 m3. Toto pracoviště je zaměřeno především na zkoušky jednotlivých prvků protivýbuchové ochrany dle příslušných technických předpisů. Mezi tyto zkoušky patří:
Zkouška tlakové odolnosti filtrační jednotky

Zkoušky konstrukcí odolných výbuchovému rázu

V rámci této akreditované zkoušky se posuzuje schopnost konstrukce odolávat vnitřnímu výbuchovému tlaku bez narušení celistvosti a zabránění vzniku nebezpečných účinků pro okolí. Akreditovaná zkouška je prováděna dle ČSN EN 14460.

Zkoušky zařízení pro odlehčení výbuchu

Odlehčovací zařízení se používají pro ochranu nádob a konstrukcí proti hlavním účinkům výbuchu, které vznikají při rychlém hoření rozvířeného prachu, par nebo plynu. Akreditovaná zkouška je prováděna dle ČSN EN 14797. Pozn.: pro zkoušky bezplamenných zařízení platí samostatný technický předpis.

Zkoušky bezplamenných zařízení pro odlehčení výbuchu

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu zabraňují přenesení plamenů do jeho okolí. Jsou používána tak, aby bylo možno odlehčit výbuch v situaci, kde není přijatelné nebezpečí od plamenů v důsledku odlehčení výbuchu. Tato akreditovaná zkouška je prováděna v souladu s ČSN EN 16009.

Zkoušky systému pro potlačení výbuchu

Potlačení výbuchu je technika, při které se v uzavřené nebo téměř uzavřené nádobě detekuje hoření výbušné atmosféry a potlačí se v počáteční fázi s cílem zabránit vzniku škodlivých tlaků, které mohou ohrozit konstrukční pevnost nádoby. Akreditovaná zkouška je prováděna v souladu s ČSN EN 14373.
Ochrana odlehčením výbuchu
Bezplamenné odlehčení výbuchu s izolací pomocí zpětných klapek

Zkoušky účinnosti a mechanické celistvosti zpětných protiexplozních klapek

Zpětná protiexplozní klapka je ochranný systém, který zabrání šíření výbuchu prachu přes propojovací potrubí nebo roury do dalších částí zařízení nebo prostorů technologie. Zpětná protiexplozní klapka může pouze zastavit šíření výbuchu prachu, pokud se výbuch šíří ve směru proti proudění v normálním provozu. Nezastaví šíření výbuchu ve směru průtoku za normálních podmínek. Akreditovaná zkouška je prováděna dle ČSN EN 16447.

Zkoušky účinnosti systému pro oddělení výbuchu

Oddělení výbuchu je dosaženo pomocí ochranného systému, který zabrání přenosu výbuchové tlakové vlny a plamenů nebo pouze plamenů přes propojovací potrubí nebo roury do další části zařízení nebo provozních prostorů. V návaznosti na tuto skutečnost je velmi důležitý výběr správného systému pro oddělení výbuchu. Akreditovaná zkouška je prováděna v souladu s ČSN EN 15089.

Zkoušky protiexplozních komínů

Protiexplozní komíny jsou pasivní mechanické zařízení slouží k odklonění výbuchu šířícího se v potrubí tak, aby zabránilo vznícení proudem plamenů, násobení výbuchového tlaku a došlo tak ke snížení pravděpodobnosti přenosu plamen do připojeného zařízení. Při zkoušce se ověřuje účinnost a mechanický pevnost proti výbuchu. Akreditovaná zkouška je prováděná v souladu s ČSN EN 16020.

Nabízené zkoušky protivýbuchových ochran
Detašované pracoviště Štramberk

Dalším pracovištěm zkušebny protivýbuchových ochran je unikátní komplex tří výbuchových štol ve Štramberku s délkou až 300 metrů, ve kterém je možné simulovat výbuchy s reálnými parametry odpovídajícími podmínkám v dolech, ale i v ostatních technologiích s výskytem hořlavých látek. Mezi prováděné zkoušky patří:

Zkouška účinnosti protivýbuchových uzávěr

Zkouška vodních (korýtka, vaky) i prachových protivýbuchových uzávěr zabraňující přenosu výbuchu v dolech odpovídá požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., v platném znění, kdy za definovaného výbuchového tlaku nesmí dojít v určené vzdálenosti k průšlehu výbuchového plamene, zároveň odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14591 - 2.

Zkouška tlakové odolnosti

Zkoušky tlakové odolnosti vrat, dveří, požárních dveří, oken a krytých prostupů stavebních objektů, namáhaných výbuchovým tlakem do 450 kPa, extrémně od 0,5 až do 1,0 MPa. Zkouška je prováděna v pokusných štolách ve Štramberku.Další činnosti zkušebny protivýbuchových ochran:

  • aktivní zapojení do řešení projektů VaV, experimentální a vývojová činnost v oblastech zabývajících se studiem výbuchu a požáru v uzavřených prostorech,
  • posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici prachovzdušných nebo plynných směsí včetně experimentálního ověřování - hodnocení dynamiky výbuchu,
  • ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných směsí,
  • sledování dynamiky výbuchu – rozvoj a útlum výbuchových dějů v prostoru 1D a 2D šíření,
  • pronájem pokusných štol ve Štramberku.

Kontaktní formulář