Zkušebna hořlavosti

Laboratoř hořlavosti se zabývá zkoušením hořlavosti materiálů, dílů a výrobků pro odvětví dobývání nerostných surovin, zpracování plastů, kapalin a pevných látek, chemického, elektrotechnického, automobilového a textilního průmyslu. Účelem těchto zkoušek je například:

 • stanovení teploty vznícení a vzplanutí vzorku,
 • rychlost šíření plamene hořícím vzorkem,
 • doba hoření různých materiálů,
 • délka nepoškozené části zkoušeného materiálu,
 • odolnost vzorku vůči namáhání třením,
 • velikost intenzity iniciačního plamene působícího na vzorek, kdy dojde k jeho zapálení,
 • stanovení minimálního množství kyslíku ve směsi s dusíkem, kdy může dojít k zapálení a šíření plamene zkoušeným vzorkem.

V našich štolách na Štramberku a v Ostravě - Radvanicích provádíme zkoušky hořlavosti pomocí simulace požáru pro oblast automobilového průmyslu, kde zkoumáme odolnost materiálů vůči namáhání plamenem. V těchto prostorech také poskytujeme služby simulace požárů za účelem výcviku báňských záchranářů. Laboratoř je také vybavena speciální požární štolou pro simulace požáru ve velkorozměrovém měřítku.

Katalog laboratoře

Katalog společnosti

AKREDITOVANÉ ZKOUŠKY

Materiály pro podzemí

Zkoušené vzorky - vodní korýtka, případně jiné výrobky mající charakter vodních korýtek
Metoda - zkoušky vlastností reakce na teplo
Technická norma - ČSN EN 14591 - 2, příloha B.

Zkoušené vzorky - nekovové materiály
Metoda - zkouška nehořlavosti nekovových materiálů
Technická norma - ČSN EN ISO/IEC 80079 - 38, čl. 6.2

Dopravní pásy

Metoda - stanovení odolnosti proti působení plamene
Technická norma - ČSN EN ISO 340

Metoda - stanovení odolnosti proti vznícení třením
Technická norma - ČSN EN ISO 20238

Metoda - zkouška hořlavosti v podmínkách požární štoly
Technická norma - ČSN EN 12881 - 2 + A1

Metoda - stanovení odolnosti proti vznícení a hoření nad plošným plynovým hořákem v požární štole
Technická norma - ČSN EN 12881 - 1, mimo kapitolu č. 7

Metoda - stanovení elektrického povrchového odporu
Technická norma - ČSN EN ISO 284

Kapaliny

Metoda - stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Pensky – Martens
Technická norma - ČSN EN ISO 2719

Metoda - stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abel - Pensky
Technická norma - ČSN EN 57:1995

Metoda - stanovení bodů vzplanutí a hoření v otevřeném kelímku podle Cleveland
Technická norma - ČSN EN ISO 2592

Metoda - stanovení teploty vznícení
Technická norma - ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1, čl. 7

Metoda - zkouška trvalého hoření kapalin (Test L.2)
Technická norma - ČSN EN ISO 9038, Doporučení pro přepravu nebezpečného zboží, Příručka OSN Zkoušky a kritéria ST/SG/AC. 10/11 část 32.5.2

Plasty, plastové hadice a potrubí

Metoda - stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla
Technická norma - ČSN EN ISO 4589 - 2, UIC 564 - 2 - příloha č.  7

Metoda - zkouška hořlavosti plastových materiálů, horizontální hoření (HB)
Technická norma - UL 94 - čl.7, ČSN EN 60695 - 11 - 10

Metoda - zkouška hořlavosti plastových materiálů, vertikální hoření (V-0,V-1,V-2)
Technická norma - UL 94 - čl.8, ČSN EN 60695 - 11 - 10

Metoda - zkouška hořlavosti plastových materiálů, vertikální hoření (5VA,5VB)
Technická norma - UL 94 - čl.9, ČSN EN 60695 - 11 - 20

Metoda - zkouška hořlavosti plastových materiálů, vertikální hoření tenkých materiálů (VTM - 0,VTM - 1,VTM - 2)
Technická norma - UL 94 – čl.11

Metoda - zkouška hořlavosti plastových materiálů, horizontální hoření pěnových materiálů (HBF,HF - 1,HF - 2)
Technická norma - UL 94 – čl.12

Metoda - zkouška hořlavosti plastových hadic a potrubí
Technická norma - DIN 22 100 - 5

Textilie

Metoda - Zjišťování snadnosti zapálení
Technická norma - ČSN EN ISO 6940, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha VI, EHK OSN č. 118, příloha 8

Metoda - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků
Technická norma - ČSN EN ISO 6941, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES, příloha VI, EHK OSN č. 118, příloha 8

Materiály pro interiéry vozidel

Metoda - Stanovení hořlavosti, měření rychlosti šíření plamene
Technické normy - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES příloha IV, EHK OSN č. 118 příloha 6, ČSN ISO 3795, TL1010, DBL 5307 čl. 5.1, WSK - M4D556 A / A3 / A4 / A5, FMVSS §571.302, VW 96243, MS 300 - 08

Pevné látky

Metoda - Stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí
Technická norma - ČSN 64 0149, ISO 871

Chemické látky a chemické přípravky

Metoda - Stanovení hořlavosti látek a přípravků reagujících s vodou
Technická norma - Nařízení komise (ES) č.440 / 2008 Metoda A.12

Tuhá alternativní paliva

Metoda - Stanovení obsahu biomasy
Technická norma - ČSN EN ISO 21644, Příloha B: B.7, B.8, B.9

Palivové nádrže pro motorová vozidla

Metoda - zkouška odolnosti proti ohni
Předpis - EHK OSN č. 34 - příloha 5 (EHK R34)

Neakreditované zkoušky

Aerosolové rozprašovače

Aerosolové rozprašovače - zkouška na vzdálenost vzplanutí
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315 / 2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška vzplanutí v uzavřeném prostoru
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315 / 2009

Aerosolové rozprašovače - zkouška hořlavosti pěny
Zkoušené vzorky – Aerosoly
Předpis – NV 315 / 2009

Flexibilní lutny

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – sací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9 / 86 SZ 214

Zkouška hořlavosti flexibilních luten – foukací
Zkoušené vzorky – materiály pro podzemí
Předpis – Směrnice č. 9 / 86 SZ 214

Tuhé látky

A10 Stanovení hořlavosti tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440 / 2008

A17 Stanovení oxidačních vlastností tuhých látek
Zkoušené vzorky – Chemické látky odpady
Předpis – Nařízení komise (ES) č. 440 / 2008

Šíření plamene

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro 1kW směsný plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332 - 1 - 2, ČSN EN 60332 - 1 - 3

Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - postup pro svítivý plamen
Zkoušené vzorky – Kabely, chráničky
Technická norma – ČSN EN 60332 - 2 - 2

REESS

Dobíjecí systém pro uchovávání energie (REESS) pro silniční vozidla
Metoda - Zkouška ohnivzdornosti
Předpis - EHK OSN č. 100 - příloha 8E (EHK R100)

Požární štola VVUÚ, a.s.

Požární štola VVUÚ, a.s. patří svým zaměřením a možnostmi mezi unikátním pracoviště v rámci ČR i EU, její délka je 46 m a průřez 10 m2, nabízí možnost nastavení rychlosti proudění větrů a slouží ke zkoušení materiálů v reálných podmínkách požáru s možností měření teplot a odběru zplodin hoření v různých místech požární štoly.

AKREDITOVANÉ ČINNOSTI

 • Dopravní pásy – zkoušky pro následnou certifikaci dle požadavků ČSN EN 14973 (pro podzemí) a ČSN EN 12882 (pro povrch)
 • Hadice a potrubí z plastu, materiály do podzemí s následnou certifikací
 • Plastové palivové nádrže dle Předpisu EHK OSN č. 34 - ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru

DALŠÍ NEAKREDITOVANÉ ČINNOSTI

 • Zkoušky dle individuálních požadavků zákazníka náročné na prostory, vybavení a profesionalitu pracovníků
 • Simulace požárů strojů, zařízení a materiálů vč. zpracování záznamů z měření teplot, zplodin hoření, s možností regulace rychlosti proudění vzduchu. využití např. při ověřování příčin havárií/odborné zprávy, vývoji nových materiálů, ověřování požadovaných parametrů pro nastavení bezpečného provozu technologií

Kontaktní formulář