Zkušebna prašnosti, proudění a technické akustiky

Zkušebna řeší problematiku z oblasti:

 • hygieny práce - kategorizace pracovních profesí (prašnost, hluk, vibrace),
 • provozní bezpečnosti - polétavá nebo sedimentující prašnost, technická akustika,
 • výkonnostní charakteristiky vzduchotechnických soustrojí.

Katalog laboratoře

Katalog společnosti

Zkušební laboratoř prašnosti

Akreditované činnosti:

 • stanovení prašnosti v rámci kategorizace práce dle ČSN EN 482, ČSN EN 689+AC, NV č. 361/2007 Sb.,
 • monitorování prašné expozice na pracovišti, řešení a návrhy opatření,
 • měření svářečských - paličských dýmů,
 • měření prašnosti strojů, technologií a zařízení,
 • měření prašnosti v technologiích z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru,
 • stanovení prašnosti v potrubí gravimetricky dle ČSN ISO 9096:1998, STN ISO 9096, ČSN EN 13284 - 1,

Neakreditované činnosti:

 • měření prašných spadů sedimentující prašnosti pro stanovení prostředí (v rámci požadavků NV 406/2004 Sb.; ČSN 33 2000 - 1 ed. 2).

Zkušební laboratoř proudění

Akreditované činnosti:

 • měření a stanovení výkonnostních parametrů, pracovních charakteristik a energetické účinnosti axiálních, radiálních ventilátorů,
 • měření a stanovení aerodynamických parametrů luten a příslušenství vzduchovodů,
 • stanovení aerodynamických parametrů zařízení, aerodynamických odporů lutnových tahů, objemových průtoků a tlakových ztrát,

Neakreditované činnosti:

 • kalibrační měření přístrojů pro měření rychlosti větru (anemometrů) v rozsahu od 0,25 m.s-1 do 25 m.s-1,
 • pevnostní zkoušky ventilačních hlavic ve větrním proudu.

Zkušební laboratoř technické akustiky

Zkušební laboratoř technické akustiky, vybavena moderní měřicí technikou firmy Brüel & Kjaer Dánsko, provádí měření a posuzování hluku v pracovním prostředí pro účely zařazení prací do kategorií a ve venkovním prostředí dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dále provádí měření, vyhodnocování a posuzování hluku a vibrací zejména důlních strojů a zařízení, ručního pneumatického nářadí a dalších strojních celků. Poskytuje odborné služby v oblasti technické akustiky, které mají charakter doplňkové činnosti zkušební laboratoře (odborné posudky).

Měření a hodnocení hluku a vibrací je prováděno v souladu s platnými harmonizovanými normami ČSN a nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Akreditované činnosti:

 • hluk ustálený, proměnný a impulsní,
 • akustický výkon strojů a zařízení,
 • hluk na pracovištích a pracovních místech,
 • hluk ve venkovním prostoru,
 • vibrace přenášené na ruce,
 • vibrace přenášené na nohy sedící obsluhy,
 • celkové vertikální a horizontální vibrace na pracovních místech.

Kontaktní formulář